Statūti

Biedrība “Latvijas Biatlona Federācija”

Apstiprināti:

Latvijas Biatlona federācijas kopsapulcē
Rīgā, 2018. gada 7. jūnijā.

1. nodaļa. Nosaukums un vispārējie noteikumi.

1.1.Biedrības nosaukums ir ”LATVIJAS BIATLONA FEDERĀCIJA”, kura oficiālais saīsinājums – LBF ( turpmāk tekstā – LBF ).

1.2. LBF ir patstāvīga biedrība Latvijas Republikā, kurā uz brīvprātības principiem apvienojas biatlona klubi un citi tās kolektīvie biedri.

1.3. LBF ir savs zīmogs ar tās nosaukumu, sava atribūtika un simbolika, tai var būt norēķinu konti Latvijas un ārzemju bankās.

1.4. LBF simbolikas un atribūtikas ražošanai, tiražēšanai, izmantošanai un realizācijai tiesības pieder tikai LBF (LBF valdes personā).

1.5. Savā darbībā LBF vadās no Latvijas Republikas likumdošanas, saviem Statūtiem, ievēro IBU (Starptautiskā biatlona savienība) statūtus, noteikumus un nolikumus, Olimpiskās hartas principus un Pasaules Antidopinga kodeksu.

1.6. LBF atbild par savām saistībām ar savu īpašumu, tā neatbild par juridisko biedru saistībām, tāpat kā tie neatbild par LBF saistībām.

1.7. LBF attiecībā uz saviem kolektīviem biedriem realizē funkcijas, kuras tie labprātīgi deleģējuši LBF atbilstoši šiem statūtiem.

2. nodaļa. LBF mērķi un uzdevumi.

2.1.LBF mērķis ir nodrošināt biatlona attīstību Latvijā

2.2.LBF uzdevumi ir:

2.2.1. ar biatlona palīdzību veicināt cilvēku vispusīgu fizisko un garīgo attīstību;

2.2.2. nodrošināt Latvijas biatlona komandas piedalīšanos Olimpiskajās spēlēs, Pasaules un Eiropas čempionātos un citās starptautiska mēroga sacensībās;

2.2.3. saskaņot LBF biedru darbību;

2.2.4. pārstāvēt Latvijas biatlona federāciju LR Izglītības un Zinātnes Ministrijā, LOK ( Latvijas Olimpiskā Komiteja), IBU (Starptautiskā biatlona savienība) un citās organizācijās, veicināt un pārraudzīt tās starptautiskos sakarus.

3. nodaļa. LBF darbības termiņš.

3.1. LBF ir dibināta uz nenoteiktu laiku.

4. nodaļa. Biedru iestāšanās biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.

4.1. LBF var iestāties jebkurš klubs un citas juridiskas personas, kuru darbība ir saistīta ar biatlona sportu, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka LBF valde.

4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu LBF pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākajā sēdes laikā, taču ne ilgāk kā viena mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par LBF biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no LBF rakstveidā paziņojot par to valdei.

4.5. Biedru var izslēgt no LBF ar valdes lēmumu, ja:

4.5.1. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;

4.5.2. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;

4.5.3. biedrs vairāk kā 2 gadus nav nomaksājis ikgadējo biedru naudu;

4.5.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

4.5. Jautājumu par LBF biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru, dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivāciju jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

5. nodaļa. LBF biedru tiesības un pienākumi.

5.1. LBF biedram ir šādas tiesības:

5.1.1. piedalīties LBF pārvaldē Statūtos noteiktā kārtībā;

5.1.2. saņemt informāciju par LBF darbību, tai skaitā iepazīties ar visu LBF institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem; 5.1.3. piedalīties visos LBF organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par LBF darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli. 5.2. LBF biedram ir pienākumi:

5.2.1. ievērot LBF Statūtus un panākt to ievērošanu no savu biedru puses;

5.2.2. pildīt LBF kopsapulces un valdes lēmumus;

5.2.3. regulāri maksāt biedra naudu;

5.2.4. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt LBF mērķa un uzdevumu realizēšanu.

6. nodaļa. LBF struktūrvienības.

6.1.Ar kopsapulces lēmumu var tik izveidota LBF teritoriālās un citas struktūrvienības.

6.2.Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar LBF regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina LBF kopsapulce.

7. nodaļa. LBF kopsapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.

7.1.LBF kopsapulce ir augstākā lēmējinstitūcija.

7.2. LBF kopsapulcē ir tiesīgi piedalīties visi LBF biedri. Ar lēmējtiesībām tajā piedalās katra LBF biedra viens delegāts, kurš ir attiecīgā kolektīva biedra pilnvarota persona.

7.3.LBF kopsapulces sasaukšanas laiku un vietu nosaka valde un tas tiek paziņots LBF biedriem, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.

7.4.LBF kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no LBF balsstiesīgajiem biedriem.

7.5.LBF kopsapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošiem balsstiesīgiem delegātiem. Lēmums par Statūtu grozījumiem, LBF darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošiem balsstiesīgajiem delegātiem.

7.6.Ja LBF kopsapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota LBF kopsapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

7.7.Pārvēlēšanas LBF kopsapulci valde sasauc reizi 4 gados.

7.8.Kārtējo LBF kopsapulci valde sasauc reizi gadā.

7.9.Ārkārtas LBF kopsapulce tiek sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai arī to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa LBF biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

7.10. LBF kopsapulce:

7.10.1. apstiprina iepriekšējās kopsapulces protokolu;

7.10.2. noklausās un apspriež LBF prezidenta, revīzijas komisijas un citu komisiju ziņojumu;

7.10.3. pieņem un groza LBF Statūtus;

7.10.4. ievēl LBF prezidentu, valdi un revīzijas komisiju uz četriem gadiem;

7.10.5. pieņem lēmumu par LBF darbības reorganizāciju vai pārtraukšanu;

7.10.6. izsaka neuzticību un pārvēlē LBF prezidentu vai kādu no valdes locekļiem; 7.10.7. izskata citus jautājumus, kas iekļauti kopsapulces darba kārtībā.

7.11. LBF kopsapulcē tiek apspriesti tikai tie jautājumi, kuri iekļauti darba kārtībā. Apspriešanai paredzētie jautājumi LBF biedriem jāiesniedz ne vēlāk kā 7 dienas pirms kopsapulces sākšanās.

7.12. LBF kopsapulcē visi balsojumi par personālijām ir aizklāti, izņemot gadījumus, kad kopsapulce pieprasa atklātu balsojumu.

8. nodaļa. LBF valde.

8.1. Valde ir LBF pastāvīgi funkcionējošā vadības institūcija, kas sastāv no valdes priekšsēdētāja (LBF prezidents), valdes priekšsēdētāja vietnieka (LBF viceprezidents) un pieciem valdes locekļiem.

8.2. Ja kāds no valdes locekļiem tiek atcelts no valdes sastāva, vai pats lūdz viņu atbrīvot, tad valdes sastāvā tiek iekļauts nākošais kandidāts, ar lielāko balsu skaitu, (kopsapulces valdes vēlēšanās).

8.3. Valdes priekšsēdētājs un viņa vietnieks ir tiesīgi pārstāvēt LBF katrs atsevišķi, bet pārējie valdes locekļi kopā.

8.4. Valdes sēdes tiek sasauktas ne retāk kā reizi divos mēnešos. Valdes sēdes sasauc prezidents vai viceprezidents.

8.5. LBF valde :

8.5.1. sasauc LBF kopsapulci;

8.5.2. nodrošina kopsapulces lēmumu izpildi;

8.5.3. pēc LBF prezidenta priekšlikuma apstiprina LBF viceprezidentu un ģenerālsekretāru;

8.5.4. nosaka algoto darbinieku skaitlisko sastāvu un to darba samaksu;

8.5.5. apstiprina LBF treneru padomi, tiesnešu kolēģiju, komisijas;

8.5.6. apstiprina LBF ieņēmumu un izdevumu tāmes;

8.5.7. apstiprina LBF valsts izlases dalībniekus un kandidātus;

8.5.8. organizē treneru, tiesnešu sagatavošanu un to kvalifikācijas paaugstināšanu;

8.5.9 apstiprina LBF sacensību kalendāru un citus LBF darba dokumentus;

8.5.10. izšķir LBF biedru strīdus jautājumus savas kompetences ietvaros;

8.5.11. lemj par iestāšanos vai dalību citās organizācijās;

8.5.12. pārvalda LBF mantu, līdzekļus un rīkojas ar tiem likumā noteiktā kārtībā;

8.5.13. izlemj visus citus jautājumus, kas nav ekskluzīvā kopsapulces kompetencē.

8.6. Valdes sēdes ir lemttiesīgas, ja tajās piedalās vairāk kā ½ valdes locekļu.

8.7.Valde lēmumus pieņem ar balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, noteicošā ir prezidenta balss, bet viņa prombūtnes gadījumos – viceprezidenta.

9. nodaļa. LBF prezidents, viceprezidents, ģenerālsekretārs.

9.1. LBF prezidents:

9.1.1. oficiāli pārstāv LBF Latvijas un starptautiskajās organizācijās;

9.1.2. paraksta kopsapulces un valdes pieņemtos dokumentus;

9.1.3. vada LBF kopsapulces, sasauc un vada valdes sēdes, ja vien netiek ievēlēts cits kopsapulces vai valdes sēdes vadītājs;

9.1.4. pamatojoties uz kolektīvo biedru ieteikumiem izvirza kandidātus valdei;

9.1.5. iesaka valdei apstiprināšanai viceprezidenta un ģenerālsekretāra kandidatūru.

9.2. LBF prezidentu ievēl kopsapulce uz 4 gadiem.

9.3. Prezidentam atsakoties no amata vai rīcības nespējas gadījumā, prezidenta amatu līdz kārtējai kopsapulcei izpilda viceprezidents.

9.4. LBF viceprezidents:

9.4.1. reprezentē LBF attiecībās ar Latvijas un ārvalstu institūcijām un sabiedriskajām organizācijām;

9.4.2. kārto jautājumus ar pieaugušo, junioru, jaunatnes izlasēm un klubiem;

9.4.3. vada treneru padomi;

9.4.4. veic darbu ar sponsoriem.

9.5. LBF ģenerālsekretārs:

9.5.1. nodrošina apstiprinātā sacensību kalendāra izpildi;

9.5.2. kārto LBF lietvedību;

9.5..3. nosūta LBF reglamentējošos dokumentus tās biedriem;

9.5.4. nodrošina, lai valde un LBF biedri savā darbībā un lēmumos ievērotu šos Statūtu un reglamentējošo dokumentu prasības;

9.5.5. ir atbildīgs par LBF līdzekļu pareizu izlietošanu;

9.5.6. reģistrē LBF biedrus;

9.5.7. savu pilnvaru un kompetences ietvaros noformē rīkojumus;

9.5.8. sniedz nepieciešamo palīdzību LBF algotajiem darbiniekiem un komisijām;

9.5.9. atbild par LBF starptautisko sakaru nodrošinājumu;

9.5.10. sniedz nepieciešamo informāciju citām organizācijām.

10. nodaļa. LBF revīzijas komisija

10.1. Biedrības saimnieciskās un finansiālās darbības kontroli veic revīzijas komisija trīs cilvēku sastāvā, kuru ievēl kopsapulce uz 4 gadiem. No revīzijas komisijas sastāva LBF kopsapulcē tiek ievēlēts revīzijas komisijas priekšsēdētāju.

10.2. Revīzijas komisijas sastāvā nedrīkst būt valdes locekļi.

10.3. Revīzijas komisija:

10.3.1. veic LBF mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

10.3.2. dot atzinumu par LBF budžetu un gada pārskatu;

10.3.3. izvērtē LBF grāmatvedības un lietvedības darbību;

10.3.4. sniedz ieteikumus par LBF finanšu un saimniecības darbības uzlabošanu;

10.4. Revīzijas komisija veic revīzijas pēc nepieciešamības, taču ne retāk kā reizi gadā.

10.5. Revīzijas komisija var pieņemt lēmumu, ja par to ir nobalsojuši vismaz divi tās locekļi

Pilnvarotie pārstāvji:

__________________________ Baiba Broka

__________________________ Gundars Upenieks

__________________________ Intars Berkulis

Statūti apstiprināti LBF kopsapulcē Rīgā, 2018. gada 7. jūnijā